Sunday, 8 August 2010

Konsep Model PengajaranKonsep Pengajaran
Sebelum mempelajari apa yang dimaksudkan model pengajaran, mari kita memahami konsep pengajaran yang sering dilakukan oleh para pendidik kini. Pengajaran ditakrifkan sebagai sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran dirancangkan oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperoleh ilmu pengetahuan &; menguasai kemahiran yang diperlukan. (Mok Soon Sang, 2004).

 Sebagai seorang pendidik, antara nilai-nilai yang harus ada pada seorang guru ialah tidak mudah berputus asa dan menyatakan kesanggupan utk mencari ilmu sepanjang hayat tanpa perasaan jemu. Guru juga harus menghormati murid atau para pelajarnya dan tidak lokek untuk berkongsi pengetahuan yng sedia ada dalam dirinya. Tidak jemu membimbing, mengarah, membantu anak didiknya dengan bersunggunh-sungguh. Selain itu, mereka juga mesti menghadapi cabaran diri dan menyelesaikannya secara profesional. Selain itu, turut menyumbang bakti menyalurkan nilai budaya dan kepada masyarakat sekeliling. (Evans & Brueckner, 1992).

Model Pengajaran
          Secara kesimpulannya, model-model pengajaran boleh dibahagikan kepada empat kumpulan model iaitu model pemprosesan maklumat, model behavioral, model sosial dan model personal.model-model ini dikategorikan kepada empat kumpulan kerana setiap model-model tersebut mempunyai orientasi falsafah dan psikologi yang sama terhadap pengajaran dan pembelajaran serta cara bagaimana manusia belajar. Maka pada setiap model
 Pengajaran boleh difahamkan sebagai proses penyampaian kemahiran , ilmu pengetahuan , sikap dan nilai. Ia akan menyebabkan perubahan tingkah laku pelajar. Menurut Yaxley, B.G. ( 1991 ) pengajaran merupakan aktiviti intelek di mana sesuatu tindakan bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan nilai dan makna. Pengajaran yang baik bertujuan untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan di kalangan pelajar . Penunjuk kepada kualiti pembelajaran yang baik dapat dilihat melalui perubahan tingkah laku yang dialami pelajar. Kejayaan seseorang pelajar adalah pengukuran kepada tahap keupayaan guru dalam melaksanakan tugas mereka dalam bilik darjah . Oleh yang demikian setiap guru perlulah menghayati setiap model pembelajaran yang telah dihasilkan oleh pakar-pakar pendidikan.

           Secara umumnya, model pengajaran boleh dikatakan sebagai suatu perihalan yang berkaitan dengan persekitaran pembelajaran yang dijadikan panduan untuk merancang kurikulum, kursus dan unit pengajaran serta menyediakan bahan-bahan pengajaran seperti program multimedia serta pengajaran yang memerlukan bantuan komputer, lembaran-lembaran kerja, dan sebagainya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan pengajaran ini seelok-eloknya direka bentuk agar bersesuaian dengan pelbagai fungsi untuk pengajaran dan pembelajaran di sekolah, kolej, institusi dan pengajian tinggi. Ia juga perlu diubahsuai agar selaras dengan gaya pembelajaran murid-murid serta kehendak kandungan mata pelajaran yang berkenaan. Atau dalam erti lain, model pengajaran sebenarnya sama dengan model pembelajaran.
-model pengajaran yang terdapat dalam sistem pendidikan mempunyai tokoh-tokoh tersendiri yang mengkaji model-model pengajaran tersebut.


No comments:

Post a Comment